Условия за ползване

Тези условия за използване („Условията“) регулират достъпа и използването на услугите и мобилното приложение на The Mall, програма за лоялност “MoRe“ (по-долу наричани „Услугите“), и всякаква информация, текст, визуализация или други материали заредени в, качени на или появяващи се в Услугите (заедно, по-долу наричани „Съдържание“). Вашият достъп до и използването на Услугите е под условие, че приемете и спазвате тези Условия. Като влизате в или използвате Услугите, се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия.

Основни Условия

Вие носите отговорност за използването от Ваша страна на Услугите, за всяко съдържание, което публикувате към Услугите и за всяко последствие от това. Съдържанието, което подавате, публикувате или показвате ще може да се види от други ползватели на Услугите и чрез услуги и уебсайтове на трети страни. Трябва да предоставяте само Съдържание, което считате, че Ви е удобно да споделите с други според тези Условия.

Може да използвате Услугите само ако имате право да сключвате обвързващ Ви договор с The Mall и не сте лице, на което е забранено да получава услуги според законите на Българи или друга приложима юрисдикция. Може да използвате услугите само в съответствие с тези Условия и всички други приложими местни, държавни, национални или международни закони, правила или регулации.

Услугите, които The Mall предоставя постоянно се развиват и формата и природата на Услугите, които предоставя The Mall, може да се променя периодично, без предварително извести до Вас. В допълнение, The Mall може да спре (постоянно или временно) предоставянето на Услугите (или части от тях) до Вас или други потребители като цяло и няма да Ви уведоми предварително за това. Ние, също, си запазваме правото да налагаме ограничения за използване и съхранение изцяло по наше усмотрение, по всяко време, без предварително уведомление до Вас.

Услугите могат да включват реклами, които да са насочени към Съдържанието или информация за Услугите, запитвания направени чрез услугите, или друга информация. Вида и обхвата на рекламирането в Услугите от The Mall подлежат на промяна. В замяна на това, че The Mall Ви предоставя достъп до използването на Услугите, Вие се съгласявате, че The Mall и неговите контрагенти трети страни и партньори могат да поставят такова рекламиране в Услугите или във връзка с показването на Съдържание или информация от Услугите, независимо дали е предоставено от Вас или други.

Поверителност

Всяка информация, която предоставяте на програмата за лоялност MoRe, се подчинява на нашата Политика на поверителност, която регулира събирането и използването на Вашата информация от нас. Вие разбирате, че чрез използването на Услугите от Вас, се съгласявате със събирането и използването (както е указано в Политиката за поверителност) на тази информация, включително и прехвърлянето на тази информация към България и/или други държави за съхранение, обработка и използване от The Mall. Като част от предоставяне на Услугите, може да имаме нужда да ви предоставим определени комуникации, като обявления за услуги и административни съобщения. Тези комуникации се считат за част от Услугите и Вашия акаунт в програмата за лоялност MoRe, които не може да откажете да получавате.

Пароли

Вие носите отговорност да пазите паролата, която използвате, за да влезете до Услугите и за, каквито и да било дейности или действия, за които е необходима Вашата парола. Съветваме Ви да използвате „силни“ пароли (пароли, които използват комбинация от малки и големи букви, числа и символи) за Вашия акаунт. The Mall не може да бъде и няма да бъде отговорен за загуба или вреда, произтичащи от неспазването от Вас на горните изисквания.

Съдържание в Услугите

Цялото Съдържание, независимо дали е публикувано публично, или е предадено поверително, е отговорност изцяло на лицето, от което произлиза такова Съдържание. Ние не можем да следим или контролираме Съдържанието, публикувано чрез Услугите и не можем да поемаме отговорност за такова Съдържание. Каквото и да е използване или доверие в каквото и да е Съдържание или материали, публикувани чрез Услугите или, с което сте се снабдили чрез Услугите, е на Ваш личен риск.

Ние не потвърждаваме, поддържаме, представляваме или гарантираме пълнотата, верността, точността или надеждността, на каквото и да било Съдържание и не поддържаме каквото и да е мнение изразено чрез Услугите. Вие разбирате, че използвайки Услугите, може да бъдете изложени на Съдържание, което може да бъде обидно, вредно, неточно или по друг начин неподходящо, или в някой случаи, публикации, които не произхождат от посочения им автор или са по друг начин подвеждащи. При никакви обстоятелства The Mall няма да бъде отговорен, по какъвто и да е начин, за каквото и да е Съдържание, включително, но не само, грешки и пропуски, в каквото и да било Съдържание, или пропуснати ползи или вреди, от какъвто и да е вид, причинени, в резултат от използване, на каквото и да е Съдържание, което е публикувано, изпратено по имейл, предадено, или до което е имало достъп по друг начин чрез Услугите или е било излъчено другаде.

Вашите права

Вие си запазвате правата върху, каквото и да е Съдържание, което подадете, публикувате или покажете в или чрез Услугите. Чрез подаване, публикуване или показване на Съдържание в или чрез Услугите, Вие ни давате световна, не-ексклузивна, безплатна лицензия (с правото на суб-лицензия) да използваме, копираме, възпроизвеждаме, адаптираме, модифицираме, публикуваме, предаваме, показваме и разпространяваме такова Съдържание, в която и да е или чрез всички медии или начини на разпространение (познати към настоящия момент, или които ще се създадат в бъдеще).

Вие се съгласявате, че тази лицензиявключва правото на The Mall да направи такова Съдържаниедостъпно за други фирми, организации или лица, които си сътрудничат с The Mall за обединение,излъчване, разпространение или публикуване на такова съдържание вдруги медии и услуги, подчинявайки се на нашите сроковеи условията за използването на таковаСъдържанието.

The Mall има развиващ се набор от правила за това как разработчицитенаAPI могат да взаимодействат с Вашето съдържание.Тези правила съществуват, за даможе да съществуваедна отворена екосистема, която има предвид Вашите права.

Такива допълнителниизползванияот страна наThe Mall, или други фирми, организации или лица, които си партнират с The Mall, могат да се направятбез да Ви се плащат никакви компенсации по отношение на Съдържанието, коетоподавате,публикувате, предавате или по друг начин предоставятечрезУслугите.

Ние може да модифицирамеили адаптирамеВашето Съдържание, за да бъде предадено, показано и разпространенопо компютърните мрежи и в различни медии и/или да правимнеобходимите промени във Вашето Съдържание, за да променими адаптираме, товаСъдържанието така, че да отговаряна всички изисквания или ограничения на всички мрежи, устройства, услуги или медии.

Вие носите отговорност за използването от Ваша страна на Услугите, за всяко Съдържание, което публикувате и за всяко последствие от това, включително използването на Вашето Съдържание от други потребители и наши партньори – трети страни. Вие разбирате, че Вашето Съдържание може да бъде повторно излъченоот нашите партньори и ако нямате право да предоставятеСъдържание за такава употреба, може да Ви бъде потърсена отговорност. The Mall няма да носи отговорност за използването на Вашето Съдържание от The Mall в съответствие с тезиУсловия. Вие декларирате и гарантирате, че имате всички необходими права, правомощия и пълномощия за предоставяне на правата, предоставени тук за всякоСъдържание, коетоподавате.

The Mall Ви дава лична, международна, безвъзмездна, без право на преотстъпване и неизключителна лицензия за използване на софтуера, който Ви се предоставя от The Mall, като част от Услугите. Тази лицензия е с единствена цел да Ви даде възможност да използвате и да се възползвате от Услугите, както е предвидено от The Mall, по начина, разрешен от настоящите Условия.

Правата наThe Mall

Всички права, правото на собственост иползите от и на Услугите (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите) са и ще останат изключителна собственост на The Mall и неговите лицензодатели. Услугите са защитени от авторско право, право на търговска марка и други български и чуждестранни закони. Нищо в Условията не Ви дава право да използвате името The Mall или някоя от търговскитемарки,лого, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката на The Mall. Обратна връзка, коментари или предложения, които можете да дадетепо отношение на The Mall, или на Услугите, са напълнодоброволнии щеможем свободно да използваметакива обратна връзка, коментари и предложения, по своя преценкаи без никакви задължения към Вас.

Ограничения заСъдържанието и използването на Услугите

Ние си запазваме правото по всяко време (но без да смезадължени) да премахнемили да откажем да разпространявамедадено Съдържание в Услугите и да закриемпотребителски профилиилида изземем обратнопотребителски имена. Моля, прегледайте Правилата на The Mall (които са част от настоящите Условия), за да разберете по-добре какво е забранено в Услугите. Запазваме си и правото на достъп, прочитане, запазванеи разкриване на информация, която ние основателно смятаме, че е необходима, за да се (i) спазивсяко приложимоправо, наредба, законов процес или изискване на държавен орган, (ii) приложатУсловията, включително и разследване за потенциалнинарушения на тезиУсловия, (iii) открият, предотвратятилипо друг начин да се справим с измама, проблеми със сигурността или технически проблеми, (iv) отговори на потребителскитезапитванияза помощ, или (v) защитят правата, собствеността или безопасността на The Mall, неговите потребители и обществеността.

Освен позволеноточрез Услугите (или тези Условия), вие трябва да използвате API на The Mall, ако искате да възпроизвеждате, модифицирате, да създавате производни произведения, да разпространявате, продавате, прехвърляте, да показвате публично, да изпълнявате публично, да предаватеили даизползвате по друг начинСъдържаниетоили Услугите.

Вие не можете да правите никое от следнитенеща при достъп или използване на Услугите: (i) да влизате, да подправяте или да използвайтезоните с ограничен достъп наУслугите, компютърните системи на The Mall, или техническите системи за доставка на контрагентите наThe Mall; (ii) да проучвате, преглеждате или тестватеуязвимостта на системитеили мрежите, или да нарушаватеили заобикалятепроверките за сигурност или за идентификация; (iii) да влизате или да търситеили да се опитвате да влезете или да търситеУслугите с всички средства (автоматично или по друг начин), различни от нашите налични в момента публикувани интерфейси, които се предлагат от The Mall (и само в съответствие с тези правила и условия), освен ако не Вие било изрично позволено да направите това в отделно споразумение с The Mall; (iv) да подправяте заглавието навсекиTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) пакет или част отзаглавната информация във всеки имейл или публикация, или по някакъв начин да използватеУслугите, за да изпратитепроменена, измамна или невярна идентификационна информация; или (v) да възпрепятстватеили нарушавате(или да се опитватеда го направите) достъпа на потребители, хост или мрежа, включително, но не само, да изпращате вируси, да претоварвате, затрупвате, спамите, да пълните пощата наУслугите, или така да скриптирате създаванетона Съдържанието, че да пречите или да създавате ненужноутежнение заУслугите.

Политика за Авторското право

The Mall зачита правата на интелектуална собственост на другите и очаква от потребителите на Услугитеда правят същото. Ние ще реагираме науведомленияза предполагаемо нарушаване на авторски права, които са в съответствие с приложимото законодателство и са ни предадени надлежно. Ако смятате, че Вашето Съдържание е копиранопо начин, който представлява нарушение на авторските права, моля да ни предоставите следната информация: (i) физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от негово име; (ii) идентификация на защитената с авторско право творба, за чийто авторските права се твърди, че са нарушени; (iii) идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава или е предмет на нарушението, и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде забранен, както и достатъчно информация, която да ни позволи да намеримматериала; (iv), информация за контакт, включително Вашият адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща; (v) Ваша декларация, че имате достатъчно основания да смятате, че използването на материала по начина, за който е оплакването, не е разрешено от собственика на авторските права, от негов представител или от закона; и (vi) декларация, че информацията в уведомлението е точна, и под заплаха от наказание за набедяване, че сте упълномощени да действатеот името на собственика на авторските права.

Ние си запазваме правото да премахнемСъдържанието, за което сетвърди, че нарушава,без предизвестие и по свое усмотрение. При подходящи условия, The Mall ще прекрати и акаунтана потребителя, ако се установи, че потребителят е многократен нарушител. За уведояване за предполагаемо нарушаване на авторски права вУслугите, моля да се свържете с infodesk@themall.bg.

Услугите са на разположение „КАКТО Е“

Вашият достъп до и използванетона Услугите или довсяко Съдържание е на Ваша отговорност. Вие разбирате и се съгласявате, че Услугите Ви се предоставят на базата на „КАКТО Е” и „КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА”. Без да ограничава гореизложеното, THE MALL и неговите партньори ОТКАЗВАТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, изрични или мълчаливи, ЗА годност за продажба, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. Ние не даваме никакви гаранции и не носим отговорност и задълженияза пълнотата, точността, наличността, актуалността, сигурността и надеждността на Услугите или съдържанието им. The Mall няма да носи отговорност за никаквавреда наВашия компютър / мобилна система, за загуба на данни или друга вреда, която е резултат от достъпа Ви до или използването на Услугите, или Съдържанието. Вие се съгласявате също така, че The Mall не носи никаква отговорност или задължения за заличаването на, или невъзможността да се съхранява или да се предава някоеСъдържание и други комуникации, поддържани от Услугите. Ние не даваме никакви гаранции, че Услугите ще отговарят на вашите изисквания, или че ще бъдат на разположение непрекъснато, сигурно, или без грешки. Никакъв съвет или информация, устниили писмени, получени от The Mall или чрез Услугите, няма да създаде гаранция, коятоне е изричнонаправенатук.

Връзки

Услугите могат да съдържат връзки към уебсайтове или източници на трети страни. Вие се потвърждаватеи приемате, че ние не носим отговорност или задължения за: (i) наличието или точността на тези сайтове или източници; или (ii) съдържанието, продуктите или услугите на или които са достъпни чрез тези сайтове или източници.Връзки към такива сайтове или източници, не означават по никакъв начин одобрение от страна на The Mall на такива сайтове или източници, или на съдържанието, продуктите или услугите, достъпни натези сайтове или източници. Вие поемате своятаотговорност и всички рискове, произтичащи от използването на такива сайтове или източници.
Ограничение на Отговорността

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ приложимото право, THE MALL и неговите дъщерни дружества, свързани лица, ръководители, служители, пълномощници, партньори и лицензодатели НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ вреди, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, пропуснатиПОЛЗИ, ДАННИ, използване, репутация, ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ (i) ДОСТЪПА ВИ доИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА зА достъп или използване на услугите; (ii) поведението или съдържанието на всяка трета страна на услугите, включително без ограничение, КЛЕВЕТНИЧЕСКО, ОБИДНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ или трети лица; (iii) всяко съдържание, получено от услугите; И (iv) неоторизираният достъп, използването или ПРОМЯНАта НА ПРЕДАВАНиятаИЛИ СЪДЪРЖАНИЕто ви, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, непозволено увреждане(ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ THE MALL е бил уведомен за възможността от такива щети и ДОРИ АКО за средството,ОПИСАНо тук, е установено, че не е успялодАпостигне ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ.

Изключения

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или изключване или ограничаване на отговорността за косвени или случайни вреди, така че ограниченията по-горе може да не важат за Вас.

Отмяна или прекратяване

Неуспехът на The Mall да приложи някое право или разпоредбаот тези Условия, няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба. В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за недействителна или неприложима, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила.
Контролиращ закони юрисдикция

Тези Условия и всяко действие, свързано с тях, ще се уреждат от законите на България независимо отили прилагането настълкновителни нормина Вашата държава или страна на пребиваване. Всички искове, съдебни производства или спорове, възникнали във връзка с Услугите ще се разглеждат единствено в България, а вие се съгласявате с юрисдикцията и мястото натези съдилища и се отказвате отвъзражение във връзка снеудобнаюрисдикция. Ако приемате настоящите Условия от страна на Българска правителствена организация, която законно не може да приеме клаузите заприложимото право, юрисдикциятаили мястото по-горе, тотези клаузи не се отнасят до Вас, но вместо това настоящите Условия и на всякакви действия, свързани с тях, ще бъдатрегулирани от законите на Република България (без позоваване на стълкновителни норми), а приотсъствието на федерален закон и до степента, позволена съгласно федералния закон, законите на Република България (с изключение на избора на право).

Цялото споразумение

ТезиУсловия, правилата на The Mallи нашата Политика на конфиденциалност са цялотои изключително споразумение между The Mall и Вас по отношение на Услугите (с изключение на всякакви услуги, за които имате отделен договор с The Mall, който е изрично в допълнение или на мястото на настоящите Условия) и настоящите Условияимат примат нади заменят всички предишни споразумения между The Mall и Вас по отношение на Услугите.

Ние можем да променимтези Условияпериодично, като най-новата версия винаги ще бъде наhttp://www.themall.bg/bg/terms-of-service. Продължавайкикъм достъпа или използването на Услугите след като тезипроменистанат ефективни, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с промененитеУсловия.

ТезиУслуги се извършват и доставят от The Mall,Цариградско шосе 115з,
гр. София 1784, България. Ако имате въпроси относно тези Условия, моля да се свържете се с нас на телефон: +35928787920

В сила от: 06/11/2014

Имате мнение или въпроси по тези Условия? Моля, свържете се с нас на: infodesk@themall.bg.