ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА SAMSUNG „Giveaway с Антоанет Пепе“

 

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

І. Организатор на Играта.

1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея.

1.2. Организатор на Играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е „Синопойнт ЕООД“, със седалище и адрес на управление гр. гр.София ул. „Околовръстен път“ 42, сграда Бътерфлай, ет.1, вписано в Агенция по вписванията, ТРРЮЛНЦ под ЕИК 202382248 („Samsung“ или „Организаторът“).

1.3. Организацията и провеждането на Играта се осъществява в сътрудничество с „АП Ритейл I“ ЕООД, ЕИК 200019536 (АП Ритейл), което предоставя интернет страницата на The Mall: http://www.themall.bg/, на която се публикуват настоящите условия.

II. Място на провеждане на Играта.

2.1. Играта се организира и се провежда в Инстаграм /Instagram/, в страницата на инфлуенсъра  Антоанета Пепелджийска https://www.instagram.com/antoinettepepe/

2.2. Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на партньора на Организатора: http://www.themall.bg/, както и в Инстаграм страницата по т.2.1. с препратка към интернет страницата.

III. Период на провеждане на Играта.

3.1. Играта се провежда в периода от 19.11.2021 г. до 26.11.2021 г. („Период на Играта“).

3.2. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на интернет страницата по т.2.2. или Инстаграм страницата по т.2.1.

IV. Изисквания за участие в играта.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на търговски център The Mall.

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно, пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

4.4. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

V. Условия за участие в играта.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

  • посетило страницата по т.2.1.
  • тагнало двама свои приятели в коментар към поста на Играта
  • последвало страницата на The Mall (https://www.instagram.com/themall)
  • последвало страницата на Samsung (https://www.instagram.com/samsung_bulgaria/)

Всеки участник има право на многократно участие в Играта от своя профил, при условие, че при всяко отделно участие е тагвало (tag) различни свои приятели във всеки нов коментар.

5.2. За участието си в Играта участниците предоставят доброволно следните данни:

Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта, са публично достъпната им информация от профилите им в Инстаграм, с които са се включили в Играта.

Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: собствено, бащино и фамилно име и ЕГН, както и телефон за контакт и адрес за получаване на наградата (при избор за получаване чрез куриер)

5.3. С включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставило доброволно необходимите лични данни. С включването си в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включва в Играта като участник.

VI. Награди от играта.

6.1. В Играта ще бъде раздадена една награда, която се състои от един брой слушалки Galaxy Buds2

6.2. Наградата се осигурява от Организатора.

6.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

VII. Определяне на победител.

7.1. След приключване на Играта и в срок до един работен ден от приключването й се избира един победител сред участниците в Играта, който отговаря на изискванията й и е изпълнил условията й.

7.2. Определянето на победител в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии от Инфлуенсъра – Антоанета Пепелджийска. Жребият се осъществява чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип. За извършения избор Инфлуенсърът изготвя и подписва протокол за избор на победител.

7.3. Имената и/или потребителското име от профила на Участника избран за Победител съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в стори в срока по т.7.1.

7.4. Освен направеното обявяване, в срока по т.7.3 на победителя се изпраща лично съобщение на профила му, с който се е включил в Играта. В срок до 5 дни от съобщението на Организатора победителят трябва да върне отговор като предостави необходимите данни за получаване на наградата (три имена и единен граждански номер (ЕГН) с оглед изпълнение на нормативните данъчни изисквания), а в случай, че победителят е заявил изрично връчване на наградата чрез куриер и телефон за контакт и адрес за доставка на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи спечелената награда и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

VIII. Получаване на наградите от играта.

8.1. Наградата се получава на място в Търговски център The Mall, магазин SAMSUNG, разположен на етаж 0 или чрез куриер като разходите по доставката са за сметка на победителя. Получаването на наградата от Победителя на място, трябва да бъде осъществено в срок до 14 дни считано от датата на предоставяне на данните по т.7.4. Получаването на наградата на място дава възможност за избор на цвета на слушалките от наличните варианти. В случай на въвеждане на извънредни мерки от компетентните държавни органи, водещи до невъзможност за физическото получаване на наградата от победителя срокът по изречение второ спира да тече до отмяната на наложените ограничения. В посочените в настоящата точка срокове наградата се предава на куриер, в случай, че Победителят изрично е посочил този начин за получаването й.  Победителят получава Наградата след подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

1) Победителят да потърси Наградата на място в срока посочен по-горе в т. 8.1.;

2) Победителят да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните предоставени от него съгласно т. 7.4.

В случай, че Победителят не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

8.2. В случай, че Победителят не се яви да получи Награда в срока по т.8.1., или Победителят не е открит на посочения от него адрес в рамките на две посещения (при връчване чрез куриер), същият губи правото да получи наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на определения Победител, който не е получил Наградата си.

8.3. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

IX. Прекратяване на играта.

9.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:

–             възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;

–             промени в действащото законодателство;

–             разпореждания на компетентни държавни органи;

–             възникване на форсмажорно обстоятелство; или

–             други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

9.2. Организаторът информира участниците за прекратяването чрез страницата по т.2.2. или по друг подходящ начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

X. Отговорност

10.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват настоящите общи условия за участие в Играта („Общите условия“).

10.2. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия като отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

10.3. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в Instagram, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Instagram профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

10.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

XI. Изключване от Играта

11.1. Организаторът има право, без предупреждение да изключи от Играта Участници:

които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

които участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

които са направили коментар, който може да се възприеме като противоречащ на морала или законите на Република България или такъв който съдържа нецензурни или порнографски елементи или послания, елементи на насилие, обидни жестове, може да се счита като дискриминираща въз основа расов, етнически, полов, религиозен или друг признак, който съдържа директно или скрито политическо послание, който нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора или трети лица съгласно българското законодателство, както и коментар, който засяга имиджа на Организатора или неговите търговски партньори, The Mall или магазините, разположени в The Mall или е с неподходящо съдържание с оглед целите на провеждане на Играта.

XII. Лични данни

12.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при участието им в играта и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора, както и негови подизпълнители за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за предаване на спечелената награда и нейното данъчно отчитане).

12.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в промоцията. Личните данни на победителя в Играта се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство.

12.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

12.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

12.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителя в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

12.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

12.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

12.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до шест месеца от приключването й. Личните данни на победителя от Промоцията ще бъде съхранявана съобразно нормативните срокове свързани с получената награда, след приключване на Играта.

12.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора/АП Ритейл в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

12.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

XIII. Общи разпоредби.

13.1. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

13.2. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

13.3. Настоящите Правила влизат в сила от публикуването им и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.