Уведомление за поверителност във връзка с обработване на лични данни от АП Ритейл I ЕООД

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „АП Ритейл І“ ЕООД във връзка със сключването, обслужване и изпълнение на договори за наем на търговски площи, всякакви други отношения, свързани с поддръжката, маркетинга и управлението на Търговски център „The Mall”, както и видеонаблюдението, осъществявано в Търговския център.

Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: administration@themall.bg

или на пощенски адрес: гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115з.

Ако искате да потвърдите, че „АП Ритейл І“ ЕООД обработва Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които „АП Ритейл І“ ЕООД може да има за Вас, моля, свържете се с нас чрез електронен адрес: administration@themall.bg

 

ВЪВЕДЕНИЕ

„АП Ритейл І“ ЕООД е собственик на Търговски център The Mall (по-долу „Търговския център“ или „The Mall”).

The Mall е един от най-мащабните търговски центрове в България и сред най-популярните в столицата. Със своя уникален дизайн, архитектура и над 200 магазина, разположени на площ от над 66 000 кв.м., предлага на своите клиенти едно незабравимо шопинг изживяване и разнообразие от развлечения.

 

 1. КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ДАННИ) И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За да осъществи функционирането, управлението и развитието на Търговския център, „АП Ритейл І“ ЕООД, обработва лични данни на следните основни категории субекти на данни (извън вътрешните си корпоративни и трудовоправни отношения):

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ/ПРИСЪСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ, СЪБИТИЯТА И ДРУГИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „АП РИТЕЙЛ I” ЕООД И ЛИЦА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ, ЗАПИТВАНИЯ И/ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ
 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, АБОНИРАНИ ЗА ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИНИ НА THE MALL
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР – ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА THE MALL С ЦЕЛ ОХРАНА
 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ ВИДЕО ЗАПИСИ НА ВХОДА НА ПАРКИНГА НА THE MALL
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА НАЕМАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В THE MALL
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ВСЯКА КОРПОРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С „АП РИТЕЙЛ І“ ЕООД
 • БИЗНЕС КОНТАКТИ

 

II. КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Долната информация се отнася както до Субектите на данни, които сами са предоставили личните си данни на „АП Ритейл І“ ЕООД, така и до онези, чиито лични данни са предоставени на „АП Ритейл І“ ЕООД от трети лица (например, техните работодатели).

„АП Ритейл І“ ЕООД, ЕИК 200019536, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, Република България, представлявано от Веселин Иванов Главчев или някой друг от вписаните управители (по-долу „АПР“), в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

 

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ/ ПРИСЪСТВАТ В ИГРИТЕ, ПРОМОЦИИТЕ, СЪБИТИЯТА И ДРУГИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КАМПАНИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „АП РИТЕЙЛ I“ ЕООД И ЛИЦА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ, ЗАПИТВАНИЯ И/ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ

АПР обработва следните категории лични данни на лица, посетители на Търговския център The Mall и/или Фейсбук и Инстаграм страниците/профилите на The Mall, които участват в игрите, промоциите и другите маркетингови кампании и инициативи, организирани от Дружеството и лица, които подават сигнали, запитвания и оплаквания във връзка със стоки и услуги, предлагани на територията на The Mall и са потенциални клиенти на наемателите и други лица, осъществяващи инициативи на територията на The Mall:

(a)        данни за физическа идентичност: име и фамилия; пол; електронна поща; телефон;

(b)       данни, във връзка участие в игра: данни, съдържащи се в снимки и/или видеозаписи, коментари и други публикации в социални мрежи (за повече информация за данните, които обработваме във връзка с Фейсбук и Инстаграм профилите на The Mall, моля вижте Уведомлението ни за поверителност за социалните медии на нашата интернет страницa https://themall.bg/uvedomlenie-za-poveritelnost/);

(c)        данни, във връзка с подаден сигнал, запитване и/или оплакване – освен данните за физическа идентичност по б. (а) изразено мнение и изложени факти и обстоятелства във връзка с подаден сигнал, запитване и/или оплакване

(d)       данни, във връзка с данъчни и счетоводни цели: три имена и единен граждански номер на спечелили участници в маркетингови кампании.

Цел, основание и срок на обработването

Можем да използваме горните данни само за следните цели:

 • администриране на игри, промоции и други маркетингови кампании, организирани от Дружеството и адресирани към посетителите на Търговски център The Mall, собственост на Администратора („The Mall“) и/или Фейсбук/Инстаграм профилите на The Mall;
 • осъществяване на контакт с печеливши участници и предоставяне на награди, отстъпки и/или други маркетингови материали, извършване на задължително счетоводно и данъчно облагане;
 • проучване, администриране, отговор и предприемане на действия по отправени запитвания, сигнали или оплаквания до The Mall;
 • можем също (но не е задължително) да използваме личните данни по б. (а) и (б) по-горе за директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на The Mall и неговите партньори, включително, но не само неговите наематели. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения за наши активности.

АПР обработва тези лични данни на основание легитимния (законовия) си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център и да осигури безопасност и най-високо възможно качество на предлаганите стоки и услуги на територията на The Mall, както и на основание договорното задължение на АПР да предостави награди на печелившите участници.

Информация как да упражните правото на възражение може да намерите в Раздел III Какви са Вашите права, по-долу.

Молим, освен горното да имате предвид, че в случай че обработваме Ваши данни във връзка с подаден от Вас сигнал, запитване или оплакване, е възможно да препратим полученото от Вас изявление и данните Ви за контакт на нашия наемател или друго лице, което е отговорно за стоките или услугите, до които се отнася изявлението Ви (ако е приложимо). Така получените Ви данни ще се обработват от съответния администратор при спазване на всички законови изисквания и Вие ще получите надлежна информация в тази връзка. Целта на това предаване е единствено максимална защита на здравето, живота и интересите Ви и осигуряване на пълна задоволеност като наш клиент!

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е, както следва:

 • за целите на администриране на съответната кампания/събитие, данните ще се обработват за максимален срок от 7 дни след изтичането на срока за получаване на съответните награди, отстъпки и/или други маркетингови материали (вкл. на хартиен носител);
 • за целите на проучване, администриране, отговор и предприемане на действия по отправени запитвания, сигнали или оплаквания до The Mall в срок до една година или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;
 •  за целите на директен маркетинг, данните се включват в маркетингови бази данни и за тях срокът за съхранение е до 10 години след приключване на съответната маркетингова кампания, в която са събрани данните;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения – до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедури, свързани с евентуални спорове;
 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети и/или съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели – до 11 години.

 

 • ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, АБОНИРАНИ ЗА ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИНИ НА THE MALL

АПР обработва следните категории лични данни на посетители на Търговския център и други лица, които проявяват интерес към маркетингови активности, организирани от АПР и чиито данни са включени в нашата маркетинг база данни:

(a)        за физическа идентичност: имена, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер, подпис, пол.

 

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 • директен маркетинг на всякакви дейности, инициативи и кампании на The Mall и неговите партньори, включително, но не само неговите наематели. Тази цел за обработване на Вашите данни включва също и изпращане на бюлетини и различни рекламни съобщения за наши активности.

АПР обработва тези лични данни на основание законовия си интерес да популяризира и рекламира дейности, осъществявани в Търговския център.

Информация как да упражните правото на възражение срещу това обработване може да намерите в Раздел III Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези цели е до 10 години след приключване на съответната маркетингова кампания, в която са събрани данните или получаване на заявката Ви за абонамент.

 

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ЦЕЛ ОХРАНА

АПР обработва следните категории лични данни на посетители на Търговския център и паркинга към него:

 • за физическа идентичност: видеоизображения без запис на звук;

Тези данни се обработват от АПР съвместно с администратора „ХАЙ – ТЕК СЕКЮРИТИ“ ЕООД, ЕИК 203328538, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1407, район Лозенец, ул. Рилски езера № 28, представлявано от управителя Красен Дялков Кръстев, office@hts-bg.com, действащо в качеството си на изпълнител на възложени услуги по охрана на Търговски център The Mall.

Цел, основание и срок на обработването:

Използваме горните данни само за следните цели:

 • осигуряване на охрана и сигурност на територията на Търговски център The Mall и неговия паркинг;
 • защита при предявяване на правни претенции и искове;

Обработването също е възможно да се извършва и за следните цели при необходимост за това:

 • защита на жизненоважни интереси на засегнатите лица;
 • за изпълнение на задачи от обществен интерес (спазване на установени правила и защита на лица и имущество); и/или
 • за изпълнение на законови задължения на администраторите или на трета страна.

АПР обработва тези лични данни на основание:

 • законовия си интерес да осигури по-високо ниво на защита и сигурност на собствеността, здравето и безопасността на живота и здравето на собствениците на имущество и посетителите на територията на Търговския център и превенция на общественоопасни прояви.

Личните данни се събират посредством система за видеонаблюдение, състояща се от технически средства – камери. Последните генерират видеоизображения/видео записи, без звук. Предаваните от камерите видеоизображения се наблюдават в реално време. Данните могат да бъдат предоставени по предвидения в закона ред на съответните компетентни органи.

Съвместните администратори не извършват видеонаблюдение за директна цел пряка или непряка идентификация на лицата.

Съвместните администратори не извършват трансфер на лични данни извън Република България.

Във връзка с горното, въздействието върху физическите лица – субекти на лични данни може да се определи като несъществено.Имате право да възразите срещу обработването, което се осъществява на основание законовия интерес на АПР да осигури по-високо ниво на защита и сигурност на територията на Търговския център. Повече информация как да упражните това свое право може да намерите в Раздел III Какви са Вашите права, по-долу.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези целите е, както следва:

(a)        данни, съдържащи се в общите видеозаписи: до 2 месеца;

(b)       данни, съдържащи се във видеозаписи, при които е настъпило произшествие: до 6 години или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове,

 • ПОСЕТИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЦЕНТЪР С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ ВИДЕО ЗАПИСИ НА ВХОДА НА ПАРКИНГА НА THE MALL

АПР обработва следните категории лични данни на посетители на Търговския център и паркинга към него, осъществяван с превозни средства:

(a)        други: данни относно регистрационните номера на превозни средства.

Цел, основание и срок на обработването:

Използваме горните данни само за следните цели:

 •  изпълнение на договорните задължения на администратора или на трета страна.
 • сигуряване на спазване на правилата за паркиране на превозни средства на паркинга на The Mall;
 • защита при предявяване на правни претенции и искове.

АПР обработва тези лични данни на основание:

 • изпълнението на договорните си задължения във връзка предоставяне на ползването паркинга към Търговския център.

Срокът на обработването на Вашите лични данни за тези целите е до 1 година или до 6 г. или завършване на процедури по възникнали правни срокове, в случаи на такива.

 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА НАЕМАТЕЛИ НА ПЛОЩИ В THE MALL
 • ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ВСЯКА КОРПОРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИМА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С „АП РИТЕЙЛ І“ ЕООД

(заедно наричани по-долу „Контрагенти“)

АПР обработва следните категории лични данни на своите Контрагенти:

(a)        минимално количество лични данни, необходими за подписването на съответния договор – имена и ЕГН. Данни от лична карта се използват само ако договорът се сключва с нотариална заверка или чрез подписване от упълномощен представител чрез нотариално заверено пълномощно.

(b)       лични данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договора – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички/електронен подпис, вкл. в електронни писма: име и фамилия, длъжност, име на работодателя, служебен адрес, служебен електронен адрес и служебен телефонен номер.

Получаваме от нашите Контрагенти горепосочените лични данни (информация за контакт) на служители или други лица, на които нашите Контрагенти са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, също са администратори на тези данни, и носят отговорност за предоставяне на съответните Субекти на данни на цялата необходима информация в тази връзка. Нещо повече, нашите Контрагенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:

 •  изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, администриране на договори (включително водене на счетоводство и данъчно облагане), контрол върху изпълнението и събиране на дългове, защита срещу правни претенции.

Основанията за това обработване са изпълнението на преддоговорни и договорни задължения на АПР и неговото законово задължение за водене на счетоводство и данъчно облагане.

Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от АПР за следните срокове:

 • данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: до 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: до 11 години;
 • данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;
 • данни, обработвани във връзка с изпълнение на законови задължения – в приложимите законови срокове.

 

 • БИЗНЕС КОНТАКТИ

Ако сте предоставили на който и да е служител на АПР информация за Вашите бизнес контакти чрез Ваша визитка или по друг начин или тази информация е публично достъпна, моля имайте предвид, че е възможно АПР да е включила тази информация за Вас в списъка си с бизнес контакти.

Гореизложеното означава, че в случай на бизнес нужда, за целите на изпращане на поздравления за празници или с цел да Ви предоставим информация за нашите услуги, събития и др. АПР може да се свърже с Вас, но само във служебното Ви качество, във връзка с което имаме Вашите контакти.

АПР осигурява всички необходими защити на своята база данни с бизнес контакти по същия начин, по който го прави и за всички други лични данни.

Ако не желаете АПР да се свързва с Вас, по начина описан по-горе, моля, уведомете ни на някой от адресите, изброени в следващата Раздел III, и контактите Ви ще бъдат изтрити от базата ни данни за бизнес контакти.

 

III.        КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от АПР, при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:

(a)        имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, ако сте лице, което е адресат на директен маркетинг. Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу директния маркетинг;

(b)       имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на осъществяваното видеонаблюдение на Търговския център и паркинга на The Mall. Моля да имате предвид, че подаването на възражение не води до автоматично изтриване на видеозаписите, в които се съдържат Ваши лични данни. Нашият екип ще преразгледа подаденото възражение в едномесечен срок и ще направи преценка дали Вашите права и интереси имат предимство пред законовото основание за обработване.

(c)        всички Субекти на данни имат право:

 • да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от АПР;
 • на достъп и на копие от обработваните им лични данни;
 • на коригиране и изтриване на личните им данни;
 • на ограничаване на обработването;
 • на преносимост;

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:

 • чрез електронно писмо до: administration@themall.bg
 • чрез писмо, адресирано до: „АП Ритейл І“ ЕООД, ЕИК 200019536, адрес: гр. София 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, Република България.
 • можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано от АПР в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в електронно писмо.

Имате също право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред българския надзорен орган – Комисията за защита на личните данни с данни за контакт: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; kzld@cpdp.bg; факс 029153525;

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ

Молим да имате предвид, че заявлението Ви за упражняване на което и да е от правата Ви, трябва да съдържа поне името Ви в комбинация с друга идентифицираща Ви информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.

АПР може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.

V. С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

АПР може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни във връзка с директен маркетинг и игри на маркетингови агенции и доставчици на ИТ услуги, при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Възможно е също да предоставим лични данни на наши партньори, ако това е е необходимо ( например на куриери и съорганизатори на игри с цел предоставяне на наградата).

Данните също могат да бъдат предоставени на съдружник/те на АПР и трети лица, които ни помагат да осъществяваме поддръжката и управлението на Търговски център The Mall, каквито са нашите счетоводители, одитори, адвокати, маркетингови агенции, доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги, компетентни органи, ако е надлежно изискано.

Ваши сигнали, запитвания и оплаквания могат да бъдат предоставени и на наематели или други лица, които предлагат стоки или услуги на територията на The Mall.

VI. ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС

Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.

 

VII.       СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

VIII.      ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА THEMALL.BG

Както повечето уебстраници, и тази на АПР събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уебстраница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да ни помогне да създадем дизайна на нашата уебстраница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Можем също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уебстраница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите. Уебстраницата на АПР използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Както нашата организация, стоките и услугите се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Можем да изпращаме чрез електронни писма периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез електронни писма нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уебстраница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него.

 

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).