Общи условия и правила за участие в промоционална кампания на Търговски център The Mall

 

І. Организатор на Играта и място на провеждане

 1. Организатор на промоционалната кампания („Играта“) e АП Ритейл ІЕООД, ЕИК: 200019536, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з („АП Ритейл“).
 2. Играта се провежда на територията на Търговски център The Mall, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115з („The Mall”).

 

 1. Отговорност
 2. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на The Mall: themall.bg, на Фейсбук страницата на The Mall: www.facebook.com/themall.bg, както и на партерния етаж на The Mall.
 3. АП Ритейл си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на The Mall:themall.bg, както и на Фейсбук страницата на The Mall: www.facebook.com/themall.bg.
 4. АП Ритейл носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.
 5. АП Ритейл не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

 

III. Период на провеждане на Играта

 1. Играта се провежда всеки ден в периода от 20.06.2019 г. до 30.06.2019 г. от 12:00 – 20:00 часа („Период на Играта“).
 2. Срокът на Играта може да бъде променян от АП Ритейл, като това следва да бъде публикувано на интернет страницата на The Mall:themall.bg, както и на Фейсбук страницата на The Mall: www.facebook.com/themall.bg.

 

 1. Условия за участие в Играта
 2. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.
 3. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.
 4. Право на участие в Играта имат посетителите на The Mall, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник/Участници“):

3.1. Посетители на The Mall, навършили 18-годишна възраст, които са попълнили талон за участие с лични данни, удостоверяващи самоличността на всеки Участник („Талонът/Талоните”), както следва:

(i) собствено и фамилно име;

(ii) телефон за контакт; и

(iii) e-mail адрес.

Талоните за участие се предоставят от представител на АП Ритейл, който се намира на корнер, находящ се на партер, до бюро Инфодеск в Търговски център The Mall и поставен специално за целите на промотиране на Играта („Корнерът”), срещу представяне на касова бележка, удостоверяваща надлежно извършена покупка, съгласно т. IV.3.2. по-долу. Представител на АП Ритейл поставя печат на гърба на представената касова бележка, за да удостовери участието в Играта и я връща на Участника. Попълнените Талони се подават и събират в специална кутия, която се намира на Корнера.

3.2. Участието в Играта е обвързано със закупуването на стока/и или услуга/и от магазин в Търговски център The Mall. Право на едно участие в Играта има всеки, който по време на Периода на Играта е представил касова бележка на стойност не по-малко от 50 лв. (петдесет лева) за закупени в периода от 20.06 до 30.06. стока/и или услуга/и от който и да е магазин в Търговски център The Mall, съгласно настоящата точка. Една касова бележка, отговаряща на посочените в предходното изречение условия, дава право на едно участие в Играта. Броят участия в Играта на един Участник не е ограничен. За избягване на съмнение, посетител на The Mall няма право на участие в Играта ако представи две или повече касови бележки на обща стойност не по-малко от 50 лв. (петдесет лева), като всяка една от тях по отделно е на стойност по-малко от 50 лв. (петдесет лева). В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори, за обмен на валута на територията на The Mall, застраховки и банкови транзакции.

3.3. Участниците са длъжни да пазят касовите бележки, с които участват в Играта до нейното приключване, доколкото това е необходимо за предоставяне на Наградата съгласно т. VI.4.2. по-долу.

3.4. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на The Mall.

 

 1. Награди
 2. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия един от Участниците ще има възможност да спечели ваучери на обща левова равностойност 2 500лв., разпределени в 5 пластики, всяка с номинална стойност от по 500лв. за пазаруване в магазини БИЛЛА („Наградата”). Предоставената награда под формата на 5 броя електронни ваучери представлява облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ, чийто брутен размер от 2 777,77 лв. подлежи на облагане съгласно изискванията на чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, така че печелившият участник да получи Наградата с обща нетна стойност от 2 500 лв. като електронни пари. Документирането на изплатеният доход се извършва съгласно изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
 3. Използването на Наградата в магазини БИЛЛА може да бъде обвързано с конкретни условия и срокове, посочени на самата нея.
 4. Наградата се предоставя на спечелилия Участник, в съответствие и при изпълнение на условията по т. VI.4. по-долу. Спечелилият Участник няма право да получи паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. При употребата на спечеления ваучер за закупуване на стока/ услуга на стойност по-ниска от стойността на ваучера, Участникът нямат право да получи разликата в пари. Ако в следствие на обстоятелства извън контрола на АП Ритейл, не може да бъде предоставена спечелената Награда, АП Ритейл си запазва правото да предостави заместваща Награда или Награда на същата стойност.

 

 1. Определяне на спечелилите Участници и получаване на Наградите
 2. Името на спечелилия Участник ще се изтегли на 07.2019 г. на бюро „Инфодеск”, находящо се на партерен етаж в Търговски център The Mall, чрез томбола на случаен принцип и в присъствието на нотариус.
 3. Името на спечелилия Участник се обявява най-късно до 23:59 на 03.07.2019 г. на интернет страницата на The Mall:themall.bg, както и на Фейсбук страницата на The Mall: www.facebook.com/themall.bg.
 4. В допълнение към т. 2 по-горе, представител на АП Ритейл ще се свърже със спечелилия Участник по телефон или имейл в срок от 2 работни дни след провеждане на томболата по т. VI.1 по-горе, за да бъде информиран.
 5. Спечелилия Участник има право да получи своята Награда на бюро „Инфодеск”, находящо се на партерен етаж в Търговски център The Mall, при следните условия:

1) Участникът да потърси лично своята Награда в срок до 2 седмици от деня, на който бъде уведомен от АП Ритейл за спечелването на Наградата;

2) Участникът да представи касовата бележка, удостоверяваща надлежно извършена покупка на стойност над 50 лв. (петдесет лева), с ненарушен вид, при условията на т. IV.3.1. и IV.3.2. по-горе;

3) Участникът да предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на валидно попълнен Талон, удостоверяващ самоличността на спечелилия Участник; и

4) Налице е валидно попълнен Талон, съгласно настоящите Общи условия.

 1. При неспазване на условията по т. VI.4. по-горе, спечелилият Участник няма право да получи Наградата.
 2. В случай, че спечелил Участник не се яви да получи своята Награда в срока по т. VI.4.1 по-горе, Участникът загубва право да получи Наградата, като в този случай АП Ритейл има право да изтегли нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.
 3. В случай, че спечелилият Участник не е спазил условията за получаване на наградата по т. VI.4. по-горе, АП Ритейл не носи никаква отговорност за предоставянето на Награда, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата, поради приложение на т. VI.5. и VI.6 по-горе.

 

VII. Изключване от Играта

АП Ритейл има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които:

1) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;

2) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.

 

VIIІ. Прекратяване на Играта

 1. АП Ритейл има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.
 2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, АП Ритейл има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

 

 1. Защита на личните данни на Участниците в Играта
 2. Администратор на личните данни, събрани по време на Играта е „АП Ритейл І” ЕООД, ЕИК: 200019536, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, представлявано от управителите Веселин Иванов Главчев и Димитър Георгиев Кехайов. БИЛЛА не събира и не обработва лични данни на участниците в Играта нито като администратор, нито като обработващ.
 3. За целите на администриране на Играта и за данъчни цели, Участниците предоставят, а Администраторът събира и обработва следните лични данни: три имена, телефон за връзка и имейл адрес на Участниците.
 4. Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване за целите на директния маркетинг, може да получите на Корнера или на уебсайта на АП Ритейл: http://themall.bg/privacynoticepd/. Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 5. Участникът декларира, че разбира, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в Играта и е получил пълна и ясна информация в тази връзка.

 

 1. Други
 2. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта, се изпращат писмено на следния адрес:infodesk@themall.bg. На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от АП Ритейл.
 3. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.
 4. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.
 5. Като предоставят касови бележки за регистрация в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.
 6. Участниците се съгласяват и приемат, че спечелването на Награда може да породи данъчни задължения съгласно приложимото законодателство.