отваря врати след:
дж

Общи условия за томбола Петъкът на изкушенията

(изменени на 04.12.2018г.)

І. Организатор на Томболата и място на провеждане

Организатор на томболата („Томболата“) e „АП Ритейл І“ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 200019536, представлявано от управителите Веселин Иванов Главчев и Димитър Георгиев Кехайов („АП Ритейл“).

1. Томболата се провежда по време на кампанията „Петъкът на изкушенията“, организирана на територията на Търговски център „The Mall“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115з на 23.11.2018 г. от 10:00 до 24:00 ч. („Кампанията“).

2. Томболата ще се проведе на територията на Търговски център The Mall, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115з.

II.Отговорност

Участниците в Томболата са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Томболата („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Томболата на следната интернет страница на The Mall: www.themall.bg/petykyt-na-izkusheniyata-obshti-uslovia/, както и на бюро „Обслужване на клиенти“ (Infodesk) на партерния етаж на The Mall.

АП Ритейл си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Томболата по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страница на The Mall, създадена във връзка с Томболата: www.themall.bg/petykyt-na-izkusheniyata-obshti-uslovia/

АП Ритейл носи отговорност за организацията и провеждането на Томболата в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

АП Ритейл не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Томболата.

III. Период на провеждане на Томболата

Участниците ще имат възможност да участват в Томболата в деня на Кампанията – 23.11.2018 г. от 10:00 до 24:00 часа („Период на Томболата“) .

IV. Условия за участие в Томболата

Томболата се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

С попълването на Талона и с участието си в Томболата всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

Участието в Томболата не е обвързано с покупка.

4.1. Право на участие в Томболата имат посетителите на търговски център „The Mall“ през периода на Кампанията, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник / Участници“):

А) имат навършени 18 години;
Б) попълнили са талон за участие с лични данни, удостоверяващи самоличността на всеки Участник („Талонът/Талоните”), както следва:

(i) три имена;
(ii) телефон за контакт; и
(iii) e-mail адрес.

4.2. Талоните за участие са част от рекламни брошури, които ще бъдат разпространени в периода от 20.11.2018 г. до 22.11.2018 г. в определени райони на гр. София чрез поставянето им на входните врати на жилищата или по друг избран от АП Ритейл начин.

4.3. Попълнените талони за участие се подават и събират в специална кутия, която ще се намира на бюро „Обслужване на клиенти“ (Infodesk) на партерен етаж в търговски център „The Mall“ през Периода на Томболата.

4.4. Един Талон, отговарящ на посочените по-горе условия, дава право на едно участие в Томболата. Всеки Участник има право да участва в Томболата с повече от един Талон.

4.5. С участието си в Томболата Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Томболата.

4.6. В Томболата нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Томболата, както и членовете на техните семейства. В Томболата нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на „The Mall“.

V. Награди

(промяна от 04.12.2018 г.) При участие в Томболата в съответствие с настоящите Общи условия Участниците имат възможност да спечелят една от 50 гифт карти за пазаруване от GiftCardTM на нетна стойност 30 лв. всяка („Наградата”).

Наградите се предоставят на спечелилите Участници в съответствие с и при изпълнение на условията по т. VI по-долу. Спечелилите Участници нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Използването на гифт картите за пазаруване е обвързано със срок и условия, с които спечелилите Участници ще бъдат запознати при получаването им.

(промяна от 04.12.2018 г.) Сумите, предоставени под формата на гифт карти представляват парични награди от игра по чл. 35 от ЗДДФЛ, брутната стойност на които (в размер на 33,33 лв.) подлежи на облагане съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, така, че печелившият Участник да получи 30 лв. нетна сума, като с участието си в Играта всеки Участник декларира, че е запознат с произтичащите от това задължения за него.

VI. Определяне на спечелилите Участници и получаване на Наградите

Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на 26.11.2018 г. от представител на АП Ритейл чрез томбола на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Имената на печелившите Участници се публикуват на страницата на The Mall, създадена във връзка с Томболата: themall.bg/petykyt-na-izkusheniyata-obshti-uslovia/ не по-късно от 28.11.2018 г.

Спечелилите Участници ще бъдат потърсени по телефон/имейл от представител на АП Ритейл в срок от 2 работни дни след провеждане на Томболата по т. VI.1 по-горе, за да бъдат уведомени как могат да получат Наградите си и срока за това, който не може да бъде по-късно от две седмици след датата на провеждане на Томболата по т. VI.1 по-горе.

Спечелилите Участници имат право да получат Наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се получават на бюро „Обслужване на клиенти“ (Infodesk), находящо се на партерен етаж в Търговски център The Mall, при следните условия:

1) Участникът да потърси своята Награда в срока по т.VI.3;

2) Участникът да предостави за справка валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на валидно попълнен Талон, удостоверяващ самоличността на спечелилия Участник, както и от документа за самоличност да е видно, че Участникът отговаря на изискванията по т. IV.4.1.A). В случай че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него лице, което представи нотариално заверено пълномощно за получаване на Наградата; и

3) налице е валидно попълнен Талон, съгласно настоящите Общи условия.

При неспазване на условията по т. IV.4.6 и VI.4. по-горе, включително ако спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срок съгласно т. VI.4.1) по-горе, спечелилият Участник няма право да получи Наградата, която му е определена. В този случай, АП Ритейл не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VI.5.

В случай че опитите за свързване с печеливш Участник съгласно т. VI.3 са неуспешни в рамките на 3 (три) работни дни след тегленето по т. VI.1 по-горе, същият губи правото да получи Наградата. АП Ритейл не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

На датата и при условията, посочени в т.VI.1 по-горе ще бъдат изтеглени резервни печеливши Участници за Наградите, като всеки следващ резервен печеливш Участник (съгласно реда, по който е изтеглен) би имал право да получи Награда единствено и само при реализиране на условията на т. VI.5 и т. VI.6 по отношение на някой/някои от Участниците, определен/и за печеливш/и съгласно настоящите Общи условия. АП Ритейл не е длъжен да се свърже с резервните печеливши Участници до реализиране на условията на т.VI.5 и т. VI.6.

VII. Изключване от Томболата

АП Ритейл има право без предупреждение да изключи от Томболата Участници, които:

А. са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;
Б. участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, със или без изричното им знание.

VIIІ. Прекратяване на Томболата

АП Ритейл има право по всяко време да прекрати провеждането на Томболата без предварително предизвестие при възникване на организационни причини, поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или други обективни причини, водещи до невъзможност за АП Ритейл да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Томболата.

В случай, че прекратяването на Томболата се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Томболата, АП Ритейл има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. Защита на личните данни

(промяна от 04.12.2018 г.) С оглед администрирането на Томболата „АП Ритейл I” ЕООД, ЕИК 200019536, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва следните лични данни –  три имена, телефон и имейл адрес на Участниците, с които се индивидуализират в Талона. За данъчни цели от спечелилите Участници може да бъде допълнително поискано да предоставят ЕГН и адрес.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване за целите на директния маркетинг, се намират тук: http://themall.bg/privacynoticepd/. Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Х. Други

Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Томболата се изпращат писмено на следния адрес: infodesk@themall.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Томболата. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от АП Ритейл

ХI. Съдебни спорове

В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.