Официални правила паркинг The Mall

Изменени на 05.03.2017г.

Правила за паркиране

A) Настоящите правила за паркиране („Правилата“) влизат в сила считано от 0.00 часа на 27.10.2016 г. и уреждат достъпа и престоя на превозни средства на паркинга на Сграден Комплекс „Цариградско“, находящ се на бул. Цариградско шосе 115з, София („Паркингът“);
B) Правилата са одобрени и приети от дружеството, отговорно за управлението на Паркинга, АП Ритейл I ЕООД, дружество учредено и действащо съгласно законите на Република България, с адрес на управление: София, район Възраждане, бул. Мария Луиза № 47, регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 200019536, представлявано от управителя Александрос Папагеоргиу Пападопулос, („АПР“);
C) Настоящите Правила се прилагат по отношение на всички посетители на Паркинга, които са влезли с превозно средство в Паркинга („Посетителите“);
D) АПР има право да изменя Правилата изцяло по своя преценка, като всяко изменение обвързва Посетителите от датата на тяхното публикуване на уебсайта www.themall.bg.

Достъп до паркинга

1. За да получи достъп до Паркинга, Посетителят следва да получи билет за паркиране от машините за билети, намиращи се на входовете на Паркинга. Чрез влизане в Паркинга с превозно средство се счита, че Посетителят е приел настоящите Правила и се е задължил да ги спазва.

2. Достъпът на Посетителите до Паркинга не гарантира на Посетителите свободно паркомясто. Липсата на такова не отменя всички задължения на Посетителите, описани тук.

Ползване на паркинга

3. Всеки билет за паркиране, получен от Посетител на входа на Паркинга, дава право на Посетителя на достъп до Паркинга, паркиране и напускане на Паркинга само с едно превозно средство. След влизане в Паркинга, Посетителят се задължава да спазва изцяло настоящите Правила.

4. Посетителят се задължава да управлява, паркира и да се грижи за превозното си средство на територията на Паркинга в пълно съответствие с настоящите Правила и при спазване на всички пътни знаци, инсталирани в Паркинга, разпоредбите на приложимото пътно законодателство и наредбите към него. Посетителят се задължава напълно да спазва инструкциите на АПР и неговите представители, както и на охранителите на Паркинга.

5. Достъпът, паркирането и престоят на подземни нива -1, -2, -3 на Паркинга са забранени за Посетители, управляващи превозни средства с газови уредби. В случай, че АПР или което и да е трето лице претърпи вреда и/или в случай на наложени санкции от компетентни органи, поради неспазване на забраната по настоящата точка 5, Посетителят ще бъде отговорен и следва напълно да обезщети АПР и/или всяко трето лице за всички преки или непреки претърпени вреди в резултат на нарушаване на забраната.

6. Посетителят се задължава да паркира превозното средство само и единствено на обозначените паркоместа, маркирани в Паркинга. Посетителите нямат право да паркират на паркоместа, запазени за хора с увреждания, освен в случаите по точка 7 по-долу. В допълнение, АПР си запазва правото да ограничава достъпа до определени паркоместа по своя преценка, като в този случай Посетителите нямат право да паркират и на тези места с ограничен достъп.

Изрично се забранява каквито и да е превозни средства да спират или паркират на алеите, входовете и общо на всякакви други места, които не са предвидени като паркоместа.

7. Посетителите, които притежават карти за преференциално паркиране на превозни средства, превозващи хора с увреждания („Картите“), издадени по силата на Закона за движение по пътищата, имат право да паркират на свободните паркоместа, които са надлежно обозначени като места за хора с увреждания. Тези посетители са задължени да поставят Картата на видно място на предното стъкло на превозното средство през целия им престой в Паркинга, като при всички случаи хората с увреждания, на чието име са издадени Картите, следва да са били в превозното средство при влизането в Паркинга, независимо дали като Посетител или като лице, което се придвижва със съответното превозно средство.

8. Посетителите на Паркинга имат право да управляват превозното средство на територията на Паркинга с максимална скорост от 10 км/ч.

9. Посетителите нямат право на територията на Паркинга да използват огън, възпламенителни средства и вещества, да пушат, да консумират алкохол, ненужно да форсират и използват двигателя, да паркират превозното средство с отворен резервоар, да зареждат превозното средство с гориво, да почистват превозното средство и да източват течности за охлаждане на двигателя на превозното средство, както и да поставят каквото и да било, което затруднява видимостта, преминаването или паркирането на превозните средства в Паркинга.

Напускане на паркинга

10. Посетителите имат право да напуснат Паркинга само след заплащане на дължимите такси по т. 11 по-долу и връщане на валиден билет за паркиране на външните бариери на Паркинга. За избягване на съмнение, билетът за паркиране се отнася за конкретно превозно средство и поради това при напускане на Паркинга Посетителят следва да върне същия билет, който е получил при влизане в Паркинга. Не се позволява размяна на билети между Посетители, влезли в Паркинга с различни превозни средства. Плащането на таксите се прави чрез предвидените за това технически средства, находящи се на Паркинга и/или в Сградния комплекс. Техническите средства приемат само монети от 1 лв. или 2 лв и банкноти. След заплащане на дължимите такси по т. 11 по-долу, Посетителят има на разположение 30 минути да напусне Паркинга. В противен случай той дължи допълнителни такси до момента на напускане на Паркинга, в съответствие с настоящите Правила.

Такси и време на престой

11. (1) Таксите за достъп до Паркинга за едно превозно средство се определят по следната тарифа:

 • престой до 30 мин. – безплатно;
 • престой от 30 мин до 4 часа – 1 (един) лев с включен ДДС;
 • престой от 4 часа до 8 часа – 2 (два) лева с включен ДДС;
 • за всеки започнат час след 8-мия – 2 (два) лева/час с включен ДДС;
 • Събота и неделя – безплатно.

(2) Таксите за достъп до Паркинга за едно превозно средство на Посетителите, които са клиенти на Кино Арена се определят по тарифата по-долу, при условие, че билетът за паркиране е валидиран на касите за продажби на билети на Кино Арена, намиращи се на ниво +10.80 в Сградния комплекс:

 • престой до 4 часа – безплатно;
 • престой от 4 часа до 8 часа – 2 (два) лева с включен ДДС;
 • за всеки започнат час след 8-мия – 2 (два) лева/час с включен ДДС;
 • Събота и неделя – безплатно.

(3) Времето на престой по тази т. 11 се калкулира независимо от броя влизания и излизания от Паркинга в рамките на едно Денонощие, като по смисъла на настоящите Правила, Денонощие има значението на 24 (двадесет и четири) последователни часа от 0:00 до 24:00 часа на всеки календарен ден. За всяко Денонощие времето на престой ще включва общото време, прекарано от дадено превозно средство в Паркинга в рамките на това Денонощие, и таксите по т. 11(1) и 11(2) по-горе ще се изчисляват на база цялото натрупано време в рамките на Денонощието. Като пример, при излизане от Паркинга след престой от 3 часа, Посетителят ще трябва да заплати такса от 1 лев с включен ДДС, но ако в рамките на Денонощието влезе отново в Паркинга със същото превозно средство и остане там още 2 часа, на излизане ще трябва да заплати такса от 2 лева с включен ДДС, тъй като общият му престой в рамките на Денонощието ще бъде 5 часа. За избягване на съмнение безплатния престой от 30 минути по т. 11 (1) по-горе е валиден само веднъж за Денонощие.

(4) Времето на престой за целите на т. 11 (1) и т. 11 (2) по-горе се изчислява от момента на влизане в Паркинга до момента на плащане на билета за паркиране при напускане на Паркинга.

12. Максимално позволеният непрекъснат престой в Паркинга за едно превозно средство е 48 (четиридесет и осем часа). В случай на превишаване на максимално позволения престой по тази точка 12, Посетителят продължава да бъде обвързан с настоящите правила до момента на напускане на превозното средство от Паркинга и до момента на заплащане от страна на Посетителя на всички такси. Посетителят приема, че АПР има право да премахне превозното средство от Паркинга след изтичане на максимално допустимия престой на разноски на Посетителя. В горния случай, Посетителят незабавно следва да заплати всички и всякакви такси съгласно Правилата и да плати всички направени разходи по премахване на превозното средство на АПР.

Допълнителни задължения за плащане

13. В случай на нарушение на задълженията по настоящите Правила от страна на Посетител, АПР има право изцяло по своя преценка:

а) при първо нарушение – да залепи наказателен стикер на предното стъкло на превозното средство на Посетителя;

б) за всяко следващо нарушение след първото – да изиска плащане на сума от 100 (сто) лева с включен ДДС за нарушение;

в) да премахне превозното средство от Паркинга за сметка на Посетителя, в случай че превозното средство не е надлежно паркирано в съответствие с Правилата, или представлява опасност или престоява на Паркинга след изтичане на максимално позволеното време за престой;

г) да забрани на Посетителя достъп до Паркинга с превозното средство за период до 1 година;

д) в случай че Посетителят е загубил или унищожил билета си за паркиране, той дължи такса в размер на 10 (десет) лева с включен ДДС;

е) в случай че времето на престой на превозното средство на територията на Паркинга надвиши максимално позволеното време за престой по т. 12 по-горе, Посетителят дължи такса в размер на 250 (двеста и петдесет) лева с включен ДДС.

14. Всички суми съгласно т. 13 се дължат в допълнение към дължимите такси по т. 11 по-горе.

Правила и задължения на АПР

15. АПР има право да събира таксите по настоящите Правила в размерите и при условията, описани в Правилата.

16. АПР осигурява на Посетителите необезпокояван достъп до Паркинга в съответствие с целите на настоящите Правила. АПР не е длъжно да осигури на Посетителите свободно паркомясто, при влизане в паркинга.

17. АПР носи отговорност само за вреди причинени от АПР или от негови представители, в резултат на умисъл или груба небрежност. АПР не носи отговорност за вреди причинени от трети лица. Посетителят е задължен да информира АПР за всички вреди, които са причинени в Паркинга, незабавно след настъпването им и във всички случай преди напускане на Паркинга.

18. Паркингът е неохраняем и АПР не носи отговорност за охраната на превозните средства на Посетителите. АПР не носи отговорност в случай на претърпяна вреда или кражба на превозното средства, или в случай на кражба на вещи от превозното средство. Охраната на всяко превозно средство е отговорност на Посетителя.

Права и задължения на посетителя

19. Посетителят е задължен да заплати таксите по настоящите Правила. Престоят на всеки Посетител на Паркинга след 30-те минути безплатен престой, въпреки липсата на свободно паркомясто е изцяло на и за сметка на Посетителя, който е длъжен да заплати таксите съобразно с времето прекарано на Паркинга по т. 11 по-горе, независимо дали Посетителят е паркирал превозното средство или не.

20. Посетителят следва да спазва настоящите правила, които могат да бъдат изменяни изцяло по усмотрение на Наемодателя съгласно точка Д) от преамбюла по-горе.

21. Посетителят е отговорен и следва да обезщети АПР и/или всяко трето лице за всяка претърпяна вреда на Паркинга в резултат на действия на Посетителя или на трети лица, които са в превозното средство заедно с Посетителя. В случай на нанесена вреда, Посетителят се задължава да информира представители на АРП и охранителната служба на Паркинга незабавно след нанасяне на вредата, но във всички случаи преди напускане на Паркинга. В случай на настъпване на друга непредвидена ситуация и/или спешен случай, Посетителят е задължен да се свърже с охранителната служба.

Видеонаблюдение и разпознаване на регистрационни номера

22. АПР използва технически средства за видеонаблюдение и контрол и за разпознаване на регистрационните номера на превозните средства за целите на прилагане на настоящите Правила

Защита на личните данни

23. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на вписаните администратори на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни, под идентификационен номер 252903 („Администратора“).

24. За целите на спазването на настоящите Правила и за целите на осигуряване на сигурност, Дружеството обработва следните лични данни на Посетителите:

 • видеоизображения;
 • данни относно регистрационни номера на МПС.

25. С влизането в Паркинга и изтеглянето на билет за паркиране, Посетителят декларира своето съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, както е идентифициран в чл. 24 по-горе.

26. Личните данни се събират чрез технически средства при управлението на пропускателния режим и сигурност в Паркинга, посредством които Администраторът осъществява видеонаблюдение, включително запис на регистрационни номера на МПС с цел последващо разпознаване.

27. Личните данни на всеки Посетител могат да бъдат разкрити на трети лица (търговски партньори на Дружеството и др.) във връзка с необходимостта от спазването на настоящите правила, както и за да бъдат защитени правно признати интереси на Дружеството.

28. Срокът за обработване на личните данни е до 1 (една) година.

29. След изтичането на срока за обработване на личните данни, те се унищожават от Администратора по начин и със средства, изключващи напълно последваща възможност за пълното или частичното им възстановяване.

30. Администраторът информира Посетителите, че използването на Паркинга и възникващата във връзка с това обработка на лични данни са доброволни. Всеки Посетител има право на достъп и коригиране на личните си данни, доколкото това не нарушава правата на трети лица, както и право да възрази пред Администратора срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това.

31. Посетителят може да упражни правата си по чл. 30 по-горе, като подаде писмено запитване и/или уведомление чрез изпращане на електронно съобщение на следния имейл адрес: infodesk@themall.bg.

32. Посетителят следва да предостави точни данни за идентификацията си, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни.

33. Администраторът гарантира, че личните данни на Посетителите ще се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. и вътрешните си инструкции.