край на играта:
дж

Общи условия и правила за участие в играта „Снимай се и спечели с The Mall и Orange Center“ на Търговски център The Mall

І. Организатор на Играта и място на провеждане

Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е „АП Ритейл І”ЕООД, дружество, регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 200019536, представлявано от управителите Димитър Георгиев Кехайов и Веселин Иванов Главчев („АП Ритейл“ или „Организаторът“).

Играта се провежда на територията на Търговски център The Mall, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115з („The Mall”) и в приложението Instagram: https://www.instagram.com.

II. Отговорност

Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/, в профила на The Mall в приложението Instagram: https://www.instagram.com/themall_/, както и на Инфодеск на партерния етаж на The Mall.

АП Ритейл си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на The Mall: http://themall.bg/ и в профила на The Mall в приложението Instagram: https://www.instagram.com/themall.

АП Ритейл носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия. АП Ритейл отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения на АП Ритейл по настоящите Общи условия.

Участниците в Играта носят отговорност спрямо АП Ритейл и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки снимков, видео, аудио или друг материал публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Играта.

Участниците в Играта се задължават да обезщетят АП Ритейл за всички претърпени от него вреди в случай, че Участниците публикуват или по друг начин използват снимков, видео, аудио или друг материал, с което нарушат приложимото законодателство, правата на АП Ритейл или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат на което АП Ритейл претърпи вреди.

Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си в приложението Instagram, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Instagram профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.

Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

III. Период на провеждане на Играта

Играта се провежда в периода от 10:00 ч. на 18.10.2018 г. до 22:00 ч. на 09.11.2018 г. („Период на Играта“).


IV. Условия за участие в Играта

Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

Право на участие в Играта имат всички посетители на The Mall, дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст, които притежават самостоятелен „Instagram” профил („Участник/Участници“) и изпълнят едновременно следните условия:

3.1. Направят си снимка пред 3D стикер, разположен на ниво -2 в търговския център The Mall.

3.2. Публикуват снимката, направена съгласно т.3.1 в своя профил в Instagram.

4. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ. Броят участия в Играта на един Участник не е ограничен. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта. Участниците декларират, че ако други лица присъстват на публикуваните от тях снимки във връзка с Играта (с изключение на деца на Участниците), те също имат навършени 18 години, както и че Участниците са получили съгласието на тези лица снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Участниците дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с които са регистрирани в приложението Instagram, както и техните име и фамилия да бъдат публикувани в профила на The Mall в приложението Instagram и да бъдат включени в изображение, което ще бъде публикувано на интернет страницата на The Mall, посочена по-горе, ако бъдат определени за печеливши в Играта. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта и e определен за печеливш присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.

5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на The Mall.

V. Награда

При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия Участниците имат възможност да спечелят 5 бр. комплекти за оцветяване „Faber Castel Feel Good“ („Наградите”), осигурени от „Еспо Груп“ ЕООД, ЕИК 131008526.

Наградите се предоставят на спечелилите Участници в съответствие и при изпълнение на условията по т. VII.1 по-долу. Спечелилите Участници нямат право да получат паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

VI. Определяне на спечелилия Участник и получаване на Наградата

Всяка седмица, в сроковете по т.2 по-долу, ще се определя печеливш Участник/Участници на случаен принцип чрез електронен жребий измежду всички снимки, публикувани от Участниците в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, с изключение на снимките, по отношение на които се прилага Раздел VIII по-долу. Жребият се осъществява чрез random.org от Организатора или от оправомощено от него лице.

Името и/или потребителското име на спечелилите Участници от профила му в приложението Instagram се обявяват както следва:

– до 16:00 ч. на 23.10.2018 г.  – един победител;
– до 16:00 ч. на 30.10.2018 г. – един победител;
– до 16:00 ч. на 06.11.2018 г. – един победител;
– до 16:00 ч. на 13.11.2018 г. – двама победители,

В профила на The Mall в приложението Instagram, чрез споделяне на снимката на Участника, направена съгласно т.IV, 3.1 и качена в профилa му в Instagram,  както и на интернет страницата на The Mall, посочена по-горе.

Спечелилият Участник/Участници ще бъде уведомен за спечелването на Наградата с коментар към снимката в Instagram, с която е определен за спечелил в Играта. Чрез коментара Участникът ще бъде уведомен как може да получи Наградата, като при поискване е длъжен да предостави име, фамилия, телефон за контакт и и-мейл в определен в коментара срок. За данъчни цели от спечелилия Участник може да бъде поискано да предостави три имена, ЕГН и адрес.

VII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

Наградата се получава на бюро „Обслужване на клиенти“ (Infodesk) в The Mall, партерен етаж, в срок до две седмици от датата на обявяване на спечелилия Участник съгласно т. VI.2 по-горе. Спечелилият Участник получава Наградата срещу подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

1) Участникът да потърси Наградата в срока по тази т. VII.1;
2) Участникът предостави валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните от профила му в приложението Instagram или на данните, предоставени от спечелилия Участник съгласно т. VI.3 по-горе (ако такива са му поискани). В случай, че спечелилият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

В случай, че спечелилият Участник не се яви да получи своята Награда в срока, посочен в т. VII.1 по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV.3, т. IV.5 или т. VI.3 по-горе, Участникът няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VII.2. Посочените в тази т. VII.2 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен от „АП Ритейл I“ EOОД и/или оправомощено от него лице на регистрирания му Instagram профил, но не може да бъде намерен и/или не предостави изисканите от него данни в срока, посочен в т. VI.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участникът е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

VIII. Изключване от Играта

До момента на предоставяне на Наградата без предупреждение се изключват от Играта Участници, които:

(а) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или
(б) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;
(в) са участвали в Играта със снимки с непозволено съдържание. За целите на настоящите правила за снимка с непозволено съдържание ще се счита всяка снимка (включително и коментар към нея), която по преценка на Организатора:

– не е в съответствие с изискванията за участие съгласно Раздел IV по-горе;
– може да се счита като противоречаща на морала и/или законите на Република България;
– съдържа нецензурни или порнографски елементи или послания, елементи на насилие, обидни жестове или може да се счита като дискриминираща въз основа расов, етнически, полов,  религиозен или друг признак;
– съдържа директно или имплицитно политическо послание;
– нарушава или може да доведе до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора или трети лица съгласно българското законодателство;
– увреждаща имиджа на Организатора или неговите търговски партньори, The Mall или магазините, разположени в The Mall;
– е с неподходящо съдържание с оглед целите на провеждане на Играта.

IX. Защита на личните данни

С оглед администрирането на Играта, „АП Ритейл I” ЕООД, ЕИК 200019536, в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на участниците, имена и имейл адрес на Участниците съгласно техния профил в Instagram, с който Участниците се индивидуализират съгласно т. II, 6 по-горе; имена, телефон и и-мейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. VI.3 по-горе.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване за целите на директния маркетинг, се намират тук: http://themall.bg/privacynoticefb/. Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

    Прекратяване на Играта

  • Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:
  • възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;
  • промени в действащото законодателство;
  • разпореждания на компетентни държавни органи;
  • възникване на форсмажорно обстоятелство; или
  • други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

XI. Други

Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: infodesk@themall.bg. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

XII. Съдебни спорове

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.