Общи условия и правила за участие в играта „Спечели тематична награда от филма „Замръзналото кралство 2“.

 

I. Организатор и място на провеждане на Играта

 1. Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) е „Форум Филм България“ ЕООД, гр. София, район Възраждане, ул. Брегалница 45, ет. 4, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200522737, представлявано от управителите на дружеството (наричано по-долу „Организаторът“).

Организацията и провеждането на Играта се осъществява в сътрудничество с „АП Ритейл I“ ЕООД, ЕИК 200019536, регистриран администратор на лични данни („АП Ритейл“) в качеството му на партньор на Организатора.

 1. Наградите в Играта се предоставят от Организатора на Играта от негово име и за негова сметка.
 2. АП Ритейл в качеството му на партньор на Организатора предоставя Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg като място, на което да бъде проведена Играта.

II. Отговорност

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия Период на Играта, съгласно т. III.1 по-долу на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg.
 2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg.
 3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия. Организаторът и АП Ритейл отговарят само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни техни задължения по настоящите Общи условия.
 4. Участниците в Играта носят отговорност спрямо Организатора, АП Ритейл и всяко трето лице за съответствието с приложимото законодателство на всеки материал (включително снимков, видео, аудио или друг вид материал), публикуван или по друг начин използван от Участниците за участие в Играта.
 5. Участниците в Играта се задължават да обезщетят Организатора и АП Ритейл за претърпените от тях вреди в случай, че Участниците публикуват или по друг начин използват материал (включително снимков, видео, аудио или друг вид), с което нарушат приложимото законодателство, правата на Организатора, АП Ритейл или на трети лица, включително, но не само права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост или всякакви други права, в резултат на което Организаторът или АП Ритейл претърпят вреди.
 6. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си във Фейсбук, който е използвал за участие в Играта. Организаторът и АП Ритейл не носят отговорност и не дължат каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Фейсбук профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.
 7. Организаторът не носи отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора.

III. Период на провеждане на Играта

 1. Играта започва след 16:00 ч. на 26.11.2019 г. и приключва в 16:00 ч. на 09.12.2019 г. („Период на Играта“).

IV. Условия за участие и право на участие в Играта. Механизъм на Играта

 1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.
 2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема.
 3. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания („Участник/Участници“): физически лица, навършили 16-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Фейсбук (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Фейсбук (Facebook).
 4. Интернет платформата Фейсбук (Facebook), посредством интернет страницата www.facebook.com не участва и не съдейства по какъвто и да е начин на Организатора за цялостната реализация, организиране и провеждане на Играта.
 5. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора или АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства. В Играта нямат право да участват лица, работещи в магазините или представители на други дружества, предоставящи стоки и услуги на територията на The Mall.
 6. За участие в Играта е необходимо в Периода на Играта Участникът да се снима на специалния фото кът на „Замръзналото кралство 2“, разположен в The Mall на етаж 2 и да качи своята снимка в коментар към специално предназначен пост във Фейсбук страницата на „The Mall“ https://www.facebook.com/themall.bg.

За валидно участие се счита публикуването на всеки коментар със снимка към поста във Фейсбук страницата на „The Mall“ съгласно тази т. IV.6 в съответствие с настоящите Общи условия.

 1. Участието в Играта не е обвързвано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Броят участия в Играта на един Участник не е ограничен. С публикуване на коментара съгласно т. IV.6 по-горе, Участниците декларират, че имат навършени 16 години. Участниците декларират, че ако други лица присъстват на публикуваните от тях снимки във връзка с Играта (с изключение на деца на Участниците), те също имат навършени 16 години, както и че Участниците са получили съгласието на тези лица снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Участниците дават изричното си съгласие техните потребителски имена от профилите, с които са регистрирани във Фейсбук, както и техните име и фамилия да бъдат публикувани на Фейсбук страницата на The Mall: https://www.facebook.com/themall.bg, ако бъдат определени за печеливши в Играта. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта и e определен за печеливш присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.

V. Награди

 1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, всеки от Участниците има възможност да спечели една от следните тематични награди, свързани с Филма („Наградите“):
 • 3 комплекта от преспапие и детска блуза;
 • 1 комплект ключодържател и несесер с принадлежности;
 • 1 брой чанта – тип торба (totebag);
 • 1 брой чанта – тип раница (drawstring bag);
 • 1 брой чаша за пътуване;
 • 2 броя блуза за възрастни;
 • 2 броя блузон за възрастни;
 • 2 броя одеяло;
 • 5 броя книги на Егмонт #ЗамръзналотоКралство2 #Чародейства

 dsfsfdsdf

 1. Наградите се предоставят на спечелилите Участници от Организатора в съответствие с посоченото в т. VII.1 – т. VII.3 по-долу. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на Наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

 VI. Определяне на спечелилите Участници

 1. Спечелилите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез електронен жребий измежду всички коментари със снимка, отговарящи на условията по т. IV.6. по-горе, публикувани от Участниците в Играта, с изключение на Участниците, по отношение на които се прилага Раздел VIII по-долу.
 2. Имената и/или регистрираните потребителски профили във Фейсбук на спечелилите Участници се обявяват след 16:00 ч. на 09.12.2019 г. на Фейсбук страницата на The Mall: www.facebook.com/themall.bg.
 3. Всеки от спечелилите Участници ще бъде уведомен за спечелването на Награда с коментар към публикувания от него/нея коментар на Фейсбук страницата на The Mall в съответствие с настоящите Общи условия, с който е определен за спечелил в Играта. Чрез коментара Участникът ще бъде уведомен за начина на получаване на Наградата, като от него може да бъде поискано да предостави име, фамилия, телефон за контакт и и-мейл в определен в коментара срок с цел да бъде идентифициран при получаване на Наградата съгласно т. VII.2 по-долу.

VII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградите

 1. Наградите се получават на бюро „Обслужване на клиенти“ (Infodesk) в The Mall, партерен етаж в срок до две седмици след обявяване на спечелилите Участници съгласно т. VI.2 по-горе. Спечелилите Участници имат право да получат Наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.
 1. При получаване на Наградата всеки печеливш Участник е длъжен да представи валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните от профила му във Фейсбук, съответно на данните, предоставени от спечелилия Участник съгласно т. VI.3 по-горе. В случай, че печеливш Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно. Ако печеливш Участник е на възраст под 18 години и е предоставил лични данни при поискване съгласно т. VI.3 по-горе, негов родител/попечител попълва декларация-съгласие за обработка на предоставените лични данни по образец, предоставен от служител на бюро информация (Infodesk) на The Mall при получаване на Наградата.
 2. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи своята Награда в срока, посочен в т. VII.1 по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV.3, т. IV.5 или т. VI.3 (второ изречение) по-горе, този Участник няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на съответната Награда, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VII.3. Посочените в тази т. VII.3 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен на регистрирания му Фейсбук профил, но не може да бъде намерен и/или не предостави изисканите от него данни в срока, посочен в т. VI.3 по-горе. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

VIII. Изключване от Играта

 1. До момента на предоставяне на Наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Играта Участници, които:

(а) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

(б) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

(в) са участвали в Играта със снимка и/или с коментар с непозволено съдържание. За целите на настоящите правила за коментар с непозволено съдържание ще се счита всеки, който по преценка на Организатора:

– не са в съответствие с изискванията за участие съгласно Раздел IV по-горе;

– може да се считат като противоречащи на морала и/или законите на Република България;

– съдържат нецензурни или порнографски послания, елементи на насилие, или може да се считат като дискриминиращи въз основа расов, етнически, полов, религиозен или друг признак;

– съдържат директно или имплицитно политическо послание;

– нарушават или може да доведат до нарушаване на права върху лични данни, авторски и сродни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, както и каквито и да било други права и законни интереси на Организатора, АП Ритейл или трети лица съгласно българското законодателство;

– увреждат имиджа на Организатора, АП Ритейл или техните търговски партньори, търговски център The Mall или магазините, разположени в него;

– са  с неподходящо съдържание с оглед целите на провеждане на Играта.

IX. Защита на личните данни

С оглед администрирането на Играта, “АП Ритейл I” ЕООД, ЕИК 200019536, в качеството му на  партньор на Организатора във връзка с провеждането на Играта и в качеството си на администратор на лични данни, може да обработва лични данни на Участниците, имена и имейл адрес на Участниците съгласно техния профил във Фейсбук, с който Участниците се индивидуализират съгласно т. II.6 по-горе; имена, телефон и и-мейл на спечелилите Участници, предоставени съгласно т. VI.3 по-горе.

Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците, включително да възразят срещу обработване за целите на директния маркетинг, се намират тук: (https://themall.bg/privacynoticefb). Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

X. Прекратяване на Играта

 1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:
 • възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;
 • промени в действащото законодателство;
 • разпореждания на компетентни държавни органи;
 • възникване на форсмажорно обстоятелство; или
 • други обективни причини, водещи до невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.
 1. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът имат право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

XI. Други

 1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на Организатора на следния адрес: marketing@forumfilm.bg. На същия имейл адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

XII. Съдебни спорове

 1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.
 2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.